כנס מקלאסיקה לחדשנות בפסיכולוגיה שיקומית, 29-30 נובמבר2017 תפריט

 תקנון

המשתתפים בכנס מעבר לתכנים מקצועיים וכיבוד, יהנו מארוחות במלון

ללנים 28-29: ארוחת ערב ב28.11 וארוחת בוקר ב29.11

ללנים29-30: ארוחת צהריים וערב ב29.11 וארוחת בוקר וצהריים ב30.11

ללא לינה: ארוחת צהריים בשני ימי הכנס, ניתן בתוספת תשלום להוסיף ארוחת ערב ב 29/11

ללנים: בהתאם לבקשתכם ולזמינות בעת ההרשמה - חדר בתפוסה שתוזמן.

 שעות קבלה ועזיבת החדרים כמקובל בבתי מלון בישראל. קבלת חדרים החל מהשעה 15:00,

 עזיבת החדרים עד השעה 11:00

בסיום ההרשמה ישלח מייל המאשר את ההרשמה .

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות: מנהל הכנס מתחייב שלא להעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא יעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלה לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך. ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור באתר לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שם הכנס ,ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון והסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

ידוע למשתמש כי מארגן הכנס יכול לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה. וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי דיוור שונים. הכול בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראת הדין. מובהר שהמשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממאגר המידע באמצעות הודעה מפורטת בכתב למארגן הכנס.

ביצוע ההזמנה והגבלת האחריות: ההזמנה תהיה שלמה רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה. על המשתמש להדפיס את ההזמנה ולהציגה בהגעתו למלון. מארגן הכנס לא יישא בכל אחריות  מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר. והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.

המלון  יישא באחריות לגבי חדרי המלון.

דמי ביטול:

כל מקרה של ביטול יש לשלוח לפקס: 03-9622160 או למייל: office@ks-team.co.il

ולוודא את הביטול על ידנו בטלפון: 03-9622158.

מעת הרישום ועד 30 יום לפני הכנס-  החזר כספי למעט עלות דמי טיפול בסך 150 ₪

מ30 יום ועד 15 יום לפני הכנס – החזר של 50% מדמי ההשתתפות

15 יום ממועד הכנס הילך – לא יוחזרו דמי ההשתתפות